Shusaidokoro Nosaan

Iwashiya

Kaisen ichiba Nagasakikou Shinchi store

Kaisen ichiba Nagasakikou Dejima Wharf Main store

Kaisen ichiba Nagasakikou Nagasaki station square store

Blowfish・Japanese restaurant Shintomi

Sushi Kappou Sakurai

Kappou Kojima

Ikesu Izakaya MutsuGorou